ЗВІТ

директора комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 3»

Мереф’янської міської ради

Харківської області

Галіченко Наталії Миколаївни

про підсумки діяльності комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 3»

Мереф’янської міської ради

Харківської області

за 2021/2022 навчальний рік

Планування діяльності навчального закладу

Освітній процес сплановано у відповідності з нормативними вимогами. Є в наявності установчі документи, ліцензія, Статут, концепція освітньої діяльності, робочий навчальний та річний плани. Документи затверджено в установленому порядку. Річний план роботи школи на 2021/2022 н. р. було погоджено на засіданні педагогічної ради від 31.08.2021 (протокол № 9).

Був розроблений розгорнутий аналіз роботи школи за минулий рік, сформульовані завдання на 2021/2022 н. р. Згідно плану проводяться педради, наради при директорі, ведуться протоколи цих нарад.

Розроблено перспективний план роботи закладу на 5 років. У ньому є перспективний план кадрового складу, графіки вивчення предметів, атестації педагогічних працівників, курсової підготовки, аналіз складу педагогічних працівників на 5 років. Сплановані основні напрямки виховної роботи на 5 років. Відтворена структура методичної роботи. Є аналіз здоров'я учнів за три останні роки.

У закладі працюють шкільні методичні об'єднання: МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, МО вчителів природничо-математичного циклу, МО вчителів початкових класів, МО вчителів естетично – оздоровчого циклу та МО класних керівників. З вересня 2008 року розпочато роботу по впровадженню в школі учнівського самоврядування. Розроблено Положення про учнівське самоврядування, існує план роботи учнівської ради. Складений план роботи батьківського комітету.

Школа має необхідні урядові документи з питань освіти, накази та інструкції Міністерства освіти і науки, обласного управління та міського відділу освіти.

Заняття у закладіі проводяться в одну зміну. Тижневе навантаження згідно з навчальним планом. Тривалість перерв між уроками 10 хвилин та дві перерви по 20 хвилин, які використовуються для гарячого харчування дітей.

Розподіл тижневого навантаження вчителів затверджено наказом по школі від 31.08.2021 № 102. У школі є Правила внутрішнього розпорядку для працівників школи, чітко указані обов'язки адміністрації, вчителів та працівників (наказ від 31.08.2021 № 118).

У кожного вчителя є перелік посадових обов'язків.

Заклад освіти укомплектований педагогічними кадрами на 100% згідно зі штатним розписом. У закладі працюють 33 педагогічних працівників. Розстановка педагогічних кадрів здійснена умотивовано.

У закладі освітній процес здійснює 33 педагогічних працівника, з них мають:

- вищу педагогічну освіту – 29, що становить 85 %;

- середню спеціальну педагогічну освіту – 2, що становить 6,5 %;

- вищу непедагогічну освіту – 2 , що становить 6,5 %.

У школі здійснюється перспективне планування атестації педагогічних працівників за окремим планом терміном на 5 років, який щорічно коригується, відображаючи зміни у кількісному та якісному складі педагогічних працівників школи. Поточне планування атестації педагогічних працівників здійснюється терміном на навчальний рік, відображається у відповідному розділі плану роботи школи.

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу Міністерства освіти України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році», наказу КЗ «Мереф’янська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3» від 05.03.2022 № 145 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів у 2021/2022 н.р.» , наказу КЗ «Мереф’янська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3» від 05.04.2022 № 150 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 н.р.» учнів 4,9,11 класів було звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Ведення ділової документації.

Щорічно видаються накази з питань атестації, які доводяться до відома працівників під особистий підпис, ведуться протоколи засідань атестаційної комісії. Книга протоколів засідань атестаційної комісії оформлена відповідно до вимог ведення ділової документації.

Всі атестаційні матеріали оформлюються своєчасно та якісно відповідно до вимог.

Атестація педагогічних працівників проходить планово, згідно графіка. За останні три роки помітний обґрунтований ріст кількості вчителів (6 учителів), які підвищили свій кваліфікаційний рівень.

У наявності оформлені відповідно до вимог атестаційні листи педагогічних працівників, один примірник яких зберігається в особових справах.

Річний план роботи школи на 2021/2022 н. р. був складений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2021 (протокол № 9), пронумерований, прошнурований, підписаний директором школи, скріплений печаткою.

У закладі є перспективний план роботи, є окремі розділи у річному плані роботи та концепції розвитку закладу.

Робочий навчальний план на 2021/2022 н.р. складено для загальноосвітнього навчального закладу, який працює за 5-денним навчальним тижнем з українською мовою навчання, складено на засіданні педагогічної ради, протокол № 9 від 31.08.2021, затверджений начальником відділу освіти Мереф’янської міської ради Харківської області.

Алфавітна книга запису учнів нового зразка ведеться у закладі з 01.09.2011 року. Алфавітна книга заповнюється, зберігається згідно з Інструкцією; пронумерована, прошнурована, підписана директором школи, скріплена печаткою. Щорічно до неї вносяться дані про учнів нового прийому. Учні заносяться до списку у алфавітному порядку.

Всі вчителі систематично (1 раз на 5 років) згідно перспективного плану на 5 років (2020-2025 р.р.) проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», а також підвищують свою педагогічну майстерність під час проходження вебінарів та онлайн курсів на різних інтернет платформах. План курсової перепідготовки відповідає фактичному його виконанню. Відділ освіти Виконавчого комітету Мереф’янської міської ради здійснює фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Учителями школи прослухані спецкурси: «Інклюзія та дистанційне навчання», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», «Про дистанційний та змішаний формати навчання», «Критичне мислення для освітян», «Робота вчителів початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами», « Розвиток позитивної організаційної культури», «Створення системи внутрішнього моніторингу забезпечення якості освіти в ЗЗСО», «Робота з mozaBook та mozaWeb», «Створення цифрових дидактичних матеріалів».

Взяли участь у науково-практичній онлайн-конференції «Результативна початкова школа».

Були учасниками інтернет-конференцій «Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання», «Розвиток критичного, логічного та креативного мислення».

У школі здійснюється перспективне планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників (терміном на 5 років) та поточне планування підвищення кваліфікації (терміном на навчальний рік). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників передує їх атестації.

Організація методичної роботи учнів та педагогічних працівників.

У школі створено методичний кабінет, де зібрано і систематизовано нормативні документи з питань організації навчально-виховної роботи школи, допоміжні науково-методичні матеріали з питань освіти, психолого-педагогічна література та матеріали з досвіду роботи вчителів школи. Методичний кабінет оснащено комп'ютерною технікою. Наявність методичного кабінету значно впливає на підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

У закладі працює один педагогічний працівник, який нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», два учителя мають педагогічне звання «Учитель-методист» та два мають звання «Старший учитель».

В організації роботи з педагогічними працівниками закладу принцип науковості застосовано в окремих формах методичної роботи. Педагогами закладу розроблені методичні рекомендації з питань педагогіки, що використовуються вчителями школи під час навчально-виховного процесу.

Інноваційна освітня діяльність школи харак­теризується пошуком нових і вдосконаленням іс­нуючих концепцій, принципів, підходів до осві­ти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління освітнім процесом. Невід'ємною складовою роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних техно­логій у освітній процес.

Питома вага сучасних педагогічних інновацій у освітньому процесі школи така: особистісно орієнтована технологія — 19 %, інтер­активні технології — 21 %, технології диферен­ційованого навчання — 24 %, проектні технології та ін­формаційні технології — 28 %, техно­логія критичного мислення - 8 %.

Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи.

Адміністрація школи стимулює створення ма­лих творчих груп для відпрацювання техніки ін­новаційних технологій. Так, у школі працює творча група «Створення електронних посібників з української мови» (тести, презентації, розробки уроків), у яку входять учителі української мови та літератури (Обозна Н.Є., Галіченко Н.М.). Творча група вчителів закладу третій рік працюватиме над темою: «Використання сучасних освітніх технологій в контексті особистісно орієнтованого навчання».

Розроблено й проведено багато нестандартних, інтегрованих уроків і позакласних заходів. Учителі школи постійно використовують у своїй роботі різноманітні сучасні форми й мето­ди проведення уроків.

До інноваційної діяльності педагогічного ко­лективу можна віднести моніторинг і рейтингову систему успішності учнів, що сприяють відстеженню динаміки їхнього індивідуального роз­витку. Запроваджуються також інноваційні управ­лінські технології стратегічного планування, колективного прийняття управлінських рішень, інформаційні й проект­ні технології.

Значним надбанням якісного управління в школі можна вважати налагодження високопрофесійного наукового й аналітичного супрово­ду управлінських рішень, моніторингів якості освітнього процесу.

Завдяки такій організації праці творчо зростає рівень професіоналізму всього педагогічного ко­лективу школи.

Планування та організація методичної роботи з педагогами закладу має нормативно-правове забезпечення. В закладі наявне інформаційне забезпечення, що регламентує роботу шкільного методичного кабінету та всіх форм методичної роботи. Проте, не всі нормативні документи адаптовані до роботи закладу: не розроблено положення про шкільний методичний кабінет. Крім того, в закладі відсутнє окреме приміщення для шкільного методичного кабінету. Методична робота спланована в річному плані школи, в якому відображена робота з педкадрами, вивчення та впровадження ЕПД. Проте, недостатньо організовано диференційований підхід до навчання педагогічних працівників. В закладі видаються накази про організацію методичної роботи та підводяться підсумки її результативності. Однак, в них недостатньо висвітлюються питання впровадження інновацій та новітніх технологій. Створена модель методичної роботи відповідає потребам в організації навчання педагогів і реалізується через традиційні форми роботи: шкільні методичні об`єднання, самоосвіта, робота над методичною темою, наставництво.

У закладі організована робота Школи молодого учителя, закріплені наставники, організовано взаємовідвідування уроків вчителями, сплановано звіт молодого педагога після першого року роботи, підготовлені методичні рекомендації молодим вчителям за різними напрямками діяльності.

Профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічної професії.

Профорієнтаційна робота у закладі планується і проводиться в процесі вивчення предметів та в процесі виховної роботи. У плані роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік сплановано різноманітні заходи, спрямовані на профорієнтацію учнів: вікторини, диспути, екскурсії, вечори-зустрічі з випускниками, усні журнали, анкетування серед учнів та батьків. Питання профорієнтації учнів знаходить своє відображення і планах виховної роботи класних керівників, розглядається на педагогічних радах, батьківських зборах, засіданнях методичного об`єднання класних керівників. Проводиться місячник профорієнтації. До школи запрошуються викладачі ЗВО, у тому числі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка, Харківського державного університету харчування та торгівлі. Студенти педагогічних ЗВО на базі школи проходять практику.

Відповідно до вимог чинного законодавства в школі створена система управління охороною праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в школі (заступник директора з НВР Салова О.П.), пожежну безпеку й електробезпеку (завгосп Болобан К.В.). Для створення безпеч­них умов навчання у навчальних кабінетах, кабінеті інформатики, спортив­ному залі й майстерні призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабіне­тах — завідувачі кабінетів. На початок кожно­го навчального року оформляються всі необхід­ні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності школи до нового на­вчального року.

На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах або на засіданнях профспілко­вого комітету заслуховуються звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, об­говорюються результати проведеної роботи. Кож­ний нещасний випадок, який трапився в школі, не залишається без уваги адміністрації школи й пе­дагогічного колективу.

Ведеться постійна робота з дотримання тех­ніки безпеки: створено куточки безпеки жит­тєдіяльності; заклад освіти забезпечено проти­пожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку за­землення й опору ізоляції; зібрано методичні ма­теріали з питань охорони праці; на всіх сходах означено плани евакуації; пожежні виходи функ­ціонують.

Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.

Школа повністю забезпечена навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення усіх предметів. Бібліотечний фонд становить 15484 примірника, у тому числі: фонд підручників - 9820 примірників, фонд художньої літератури - 5444 примірника. Фонд шкільної бібліотека поповнюється підручниками для 1-11 класів та художньою літературою. Забезпечення підручниками учнів 1-11 класів становить 84 %.

У бібліотеці в наявності книги обліку, які оформлені відповідно до вимог ділової документації.

Бібліотечний фонд школи ефективно використовується педагогічними працівниками та учнями 1-11 класів під час здійснення освітнього процесу та у позакласній роботі.

Стан розвитку учнівського самоврядування.

У школі створені і працюють такі органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція), рада школи, батьківський комітет, рада органів учнівського самоврядування.

У річному плані роботи є розділ «Робота з батьками», де сплановано засідання ради школи та інші напрямки роботи ради школи, батьківського комітету школи».

До ради школи входить 15 чол. (згідно зі статутом) – пропорційно по 5 чол. від батьків і громадськості; вчителів; учнів.

У школі проводиться робота щодо покращення матеріально-технічної бази, соціального захисту учасників освітнього процесу, матеріального заохочення працівників.

За результатами соціально-психологічної експертизи організація освітнього процесу здійснюється на достатньому рівні.

За результатами анкетування різних категорій виявлено наступні результати. Відгуки дітей про школу здебільшого позитивні. Ім подобаються відносини з адміністрацією, класними керівниками, вони задоволені мікрокліматом у класі , організацією роботи школи та тим, що навчаються в даному закладі. Випускники школи висловлюють позитивні відгуки про роботу навчального закладу, задоволені рівнем взаємоповаги та співробітництва між учасниками освітнього процесу .

З боку громадськості спостерігається здебільшого небайдуже ставлення до організації освітнього процесу у даному закладі освіти.

За результатами обласних, районних, міських конкурсів та загальношкільних заходів учні та педагогічні працівники закладу за останні п’ять років були нагороджені:

- грамотами районної державної адміністрації, комітету Харківської районної профспілки, відділу освіти Мереф’янської міської ради, ДЮСШ м.Мерефа, Мереф`янської міської ради;

- дипломами Харківської обласної виставки-ярмарки педагогічних ідей та технологій;

- відділу освіти, культури та спорту Мереф’янської міської ради Харківської області за вагомий внесок в розвиток освіти та активну громадську позицію.

За результатами анкетування батьків (27 осіб) було виявлено, що 36 % опитаних задоволені організацією освітнього процесу в школі; 37% батьків допомагають у підготовці та проведенні свят; 42% батьків стверджують, що їх діти позитивно висловлюються про школу та стільки ж відсотків-нейтрально; 40 % батьків вважають, що школа позитивно вплинула на конструктивну зміну багатьох позицій сімейного виховання, 40% опитаних батьків стверджує, що найбільше у роботі школи їм подобаються міцні знання дітей з різних навчальних дисциплін, 32 % - взаємини з учителями та адміністрацією школи.

У педагогічному колективі переважають ознаки здорового сприятливого психологічного клімату. За даними анкетування виявлене кар`єрне середовище, яке відрізняється орієнтованістю на зовнішні прояви, що стимулюють роботу колективу та досягнення відповідних результатів.

Адміністрація школи використовує у своїй діяльності переважно демократичний стиль керівництва. Діяльність адміністрації, на думку вчителів, найбільш спрямована на підвищення кваліфікації працівників та охорону прав та здоров`я учнів. Педагоги школи оцінюють роботу директора закладу та його заступників на достатньому рівні.

Управлінська діяльність адміністрації школи.

Управлінська діяльність адміністрації школи щодо створення умов для забезпечення прав і свобод учасників освітнього процесу підкріплена інформаційно-нормативною документацією. Створена належна система управлінських дій щодо реалізації прав громадян та отримання повної середньої освіти відповідно до закону України „Про загальну середню освіту", Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку. Здійснюється облік учнів по території обслуговування, складені списки дітей, підготовлений звіт, відповідно до якого на території обслуговування школи налічується 451 дітей шкільного віку. Не охоплених навчанням дітей шкільного віку немає. Ділова документація з питань зарахування учнів до закладу та їх вибуття ведеться відповідно до нормативності ділової документації. Зарахування та вибуття оформляється відповідними наказами директора школи із зазначенням причин вибуття. Дані про учнів нового прийому заносяться до алфавітної книги.

У школі проводиться відповідна робота щодо відстеження відвідування учнями навчальних занять. У класних журналах ведеться облік відсутніх учнів.

Створена належна система роботи з пошуку та розвитку обдарувань і здібностей дітей, розроблений план заходів щодо роботи з такими дітьми.

У школі є нормативно - правові та законодавчі матеріали, які доводяться до відома працівників як в колективній формі, так і індивідуально. Між адміністрацією школи та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації укладено колективний договір на 2021/2025 роки, (схвалено на зборах трудового колективу від 28.05.2021, протокол № 96). Колективний договір відповідає законодавству, передбачає соціально-економічний захист працівників. Правила внутрішнього розпорядку школи відповідають умовам роботи працівників і затверджені на зборах трудового колективу 28.05.2021 року. В школі дотримуються виконання трудового законодавства. Складається попереднє педагогічне навантаження і доводиться до відома вчителів під підпис. Вчителі та працівники школи одержують відповідно до "Положення про оплату праці" щорічну винагороду за сумлінну працю.

У школі організовано індивідуальне навчання. У річному плані роботи є аналіз стану охоплення дітей і підлітків навчанням в минулому навчальному році та задачі і заходи щодо вдосконалення цієї роботи та системи управлінських дій по реалізації прав громадян та отримання повної середньої загальної освіти.

В алфавітній книзі в розділах 1 і 2 фіксується кількість учнів. Інформація з обліку дітей до відділу освіти до 10 вересня кожного року подається вчасно. Щотижня за визначеною формою до відділу освіти подається інформація з відвідування та обліку дітей у навчальному закладі.

Результативність участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо

Виходячи з основних положень цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки проведено аналіз рівня роботи навчального закладу з обдарованими дітьми.

Учні школи постійно беруть участь у конкурсах різного рівня.

У 2021/2022 навчальному році у ІІ (міському) етапі Всеукраїнськоїолімпіади з біології учениця 11 класу Хлімоненко Світлана посіла ІІ місце; у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з географії учень 8 класу Логвінов Єгор посів ІІ місце; у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (обслуговуюча праця) учениця 11 класу Кобозева Вікторія посіла І місце , у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії учень 11 класу Мацепура Максим посів ІІІ місце; у ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з математики учень 8 класу Логвінов Єгор посів ІІІ місце. У ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови учениця 7 класу Тельнова Дар'я та учениця 11 класу Журавель Христина посіли ІІІ місце.У ІІ (міському) етапі Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови (англійської) учень 8 класу Миргородський Тимур посів ІІ місце, з фізики учениця 7 класу Крамаренко Анастасія посіла І місце. У минулому навчальному році призові місця посіли 5 учнів закладу. У міському етапі учнівських конкурсів активну участь брали вихованці закладу.

Бакусова Лія, учениця 5 класу посіла ІІ місце в ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка. Черкашина Анастасія, учениця 6 класу посіла ІІІ місце в ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка. Журавель Христина, учениця 10 класу посіла І місце в ХІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім.Т.Шевченка. Кобозева Вікторія, учениця 10 класу є переможцем фестивалю ораторського мистецтва серед закладів загальної середньої освіти Мереф’янської міської територіальної громади.

Організація харчування учнів.

У закладі працює їдальня, яка забезпечує гарячим харчуванням школярів. Всі учні мають змогу бути забезпечені гарячим харчуванням. Із них 52 учня пільгового контингенту охоплені безкоштовним харчуванням. 60 учня 1-4 класів у отримують гарячі обіди за рахунок бюджетних коштів та за рахунок батьківських коштів. Шкільна їдальня розрахована на 80 посадкових місць, забезпечена необхідним обладнанням, меблями, посудом. Все електрообладнання заземлене. Санітарний стан їдальні добрий.

Бракеражна комісія постійно перевіряє якість приготування обідів та фіксує свої зауваження в окремому журналі. Крім медичного контролю за якістю харчування, створено громадський контроль (батьківський комітет, рада школи). Обіди готуються якісно. Скарг на якість харчування немає. В їдальні є графік харчування учнів та списки школярів пільгового контингенту.

У школі ведеться робота щодо створення необхідних матеріально-технічних умов для забезпечення повноцінного харчування школярів.

Стан дитячого травматизму.

Школа має нормативне забезпечення з питань профілактики і попередження дитячого травматизму та розслідування нещасних випадків.

Робота з питань безпеки життєдіяльності та забезпечення здорового способу життя дітей спланована і проводиться відповідно плану. Адміністрація школи своєчасно доводить інформацію з даного питання до вчителів, дітей та їх батьків. Своєчасно видаються накази щодо попередження дитячого травматизму на початок та кінець навчального року, накази протягом навчального року відповідно до листів відділу освіти щодо попередження усіх видів дитячого травматизму, наказ про призначення відповідального за організацію та проведення роботи в закладі з питань попередження усіх видів дитячого травматизму. Згідно з річним планом роботи школи проводяться лекції, бесіди щодо збереження життя та здоров’я учнів. До роботи з профілактики дитячого травматизму залучаються співробітники органів внутрішніх справ, медичні працівники, працівники пожежної служби та державної автоінспекції.

В усіх класах проводяться бесіди по попередженню дитячого травматизму згідно програми, розробленої КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» У кожному класному журналі відведено сторінки для запису проведених бесід з попередження різних видів дитячого травматизму: правил дорожнього руху, поводження із джерелами електроструму, безпеки при користуванні газом, поводження на воді та біля водоймищ, пожежної безпеки, поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, радіаційної безпеки, отруєння грибами.

Для попередження травмування учнів під час освітнього процесу організовано чергування вчителів та старших учнів по школі.

У школі здійснюється викладання предмету «Основи здоров’я» у 1-9-х класах відповідно до навчального плану.

У школі створені умови для збереження здоров'я учнів. Приділяється належна увага санітарно – гігієнічним нормам. Забезпечуються своєчасне прибирання приміщень і коридорів. В усіх класах складені графіки провітрювання, які витримуються. Класи мають достатнє озеленення, але вікна не затемнені рослинами. Освітлення двох типів: природне і штучне (лампи люмінесцентні та енергозберігаючі). Лампи по мірі перегоряння своєчасно замінюються. Заняття проводяться в одну зміну. Класних кімнат - 15. Тижневе навантаження регламентується навчальним планом школи. Предметне навантаження відповідає гігієнічним вимогам. Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, дві перерви - 20 хвилин використовуються для гарячого харчування дітей. У початковій школі на уроках проводяться фізкультпаузи, на перервах - рухливі ігри. Розклад уроків затверджено санітарною станцією. Внутрішнє оздоблення приміщення відповідає психолого - гігієнічним вимогам.

У кожного класного керівника є в наявності списки учнів з визначенням їх стану здоров’я, в класних журналах заповнені листки здоров’я. До учнів, які знаходяться на медичному обліку за станом здоров’я, під час проведення уроків фізичної культури здійснюється індивідуальний підхід. Інформаційні матеріали з питань медичного огляду знаходяться у школі. Здійснюється моніторинг пропусків занять за станом здоров'я, узагальнені матеріали якого знаходяться у класних керівників та адміністрації школи.

У закладі існує система організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у школі включає фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, участь у міських та обласних змаганнях.

Школою вжиті заходи для створення умов щодо повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей та працівників. Трудові відносини в колективі школи регулюються правилами внутрішнього розпорядку, трудовим договором. Адміністрація школи спільно з профспілковим комітетом реалізує статтю 57 Закону України „Про освіту", створює належні умови праці та відпочинку, щомісячно проводить виплату заробітної плати, надає щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю і здійснює виплату педагогічними працівникам допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Матеріально технічна та навчально-методична база :

Будівля школи введена в експлуатацію у вересні 1988 року, є комунальною власніс­тю Мереф’янської міської ради Харківського району Харківської області. Проектна потужність - 345. Загальна площа всіх приміщень – 4465,5 кв.м.

Загальні показники будівель і споруд

Будівлі та приміщення

Показники, кількість

Навчальний корпус

4465,5 кв. м

Класні кімнати (включаючи навчальні кабінети й лабораторії)

594 кв. м

Медичний кабінет

9 кв.м.

Бібліотека з читальним залом

54 кв.м

Їдальня

70 кв.м

Кількість посадкових місць у

їдальні

80

Актова зала

110 кв.м

Спортивна зала

162 кв.м

Комбінована майстерня

72 кв.м

Теплиця

40 кв.м

Комп’ютерний клас

54 кв.м

Практично всі приміщення школи відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Для утримання школи в задовільному стані щорічно проводяться поточні ремонти приміщень. У школі кабінетна система навчання. Внутрішнє оздоблення приміщення відповідає психолого-гігієнічним вимогам. Будівельних та монтажних робіт, не передбачених технічною документацією, не проводилося.

Директор школи Н.М. Галіченко

Кiлькiсть переглядiв: 2825

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.