/Files/images/2016-17_nr/IMG_20170307_140812.jpg

Педагогічний працівник - Салова Ольга Павлівна

Дата народження - 17 травня 1975 року

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель початкових класів - КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МЕРЕФ’ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3» МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 20 років, 6 місяців

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) - 20 років 6 місяців

Освіта (освітньо–кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) - спеціаліст, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 1996, учитель початкових класів

Характеристика діяльності педагогічного працівника

Салова Ольга Павлівна має відповідну фахову вищу освіту, науково-теоретичну та методичну підготовку, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативність, творчі здібності, досконало володіє ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу. У своїй діяльності вчитель активно застосовує інноваційні форми роботи з учнями, можливості інтернету, систематично впроваджує ефективний педагогічний досвід, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

«Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови як засіб формування мовної компетенції» – методична тема, над якою працює вчитель. Свою роботу спрямовує на засвоєння учнями в повному обсязі знань, передбачених програмою, формування стійких умінь і навичок, формування ключових та предметних компетентностей, дбає про розвиток пізнавальної активності та підвищення мотивації учнів у вивченні української мови.

Уроки будує з урахуванням психолого-вікових особливостей учнів, застосовує різноманітну наочність: схеми, таблиці, ілюстрації, предметні малюнки, комп’ютерні презентації. Використовує можливості програми для творчого підходу до навчання. Навчальний матеріал викладає доступно, послідовно, чітко.

Ольга Павлівна впевнена, що створення проблемних ситуацій, розвиток пізнавальної активності учнів, постановка проблемних питань та навчання учнів пошуку їх вирішення, сприяють підвищенню інтересу дітей до навчального матеріалу, вчать учнів не лише сприймати пропонований матеріал, а й розвивають уміння оцінювати себе та інших, висловлювати власне судження.

Переважна більшість її вихованців має високий та достатній рівень навчальних досягнень з української мови, природознавства. Завдяки цьому учні Ольги Павлівни мають такі досягнення: ІV місце у районному конкурсі імені П.Яцика (2013/2014 н.р.), ввійшли до десятки кращих знавців рідної мови (2015/2016 н.р.).

Учні Салової О.П. беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови «Соняшник»: у 2014/2015 н.р. вони нагороджені Дипломами ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня;

у 2015/2016 н.р. – Дипломами І та ІІ ступенів Всеукраїнського рівня.

У Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» учні продемонстрували такі результати:

у 2013/2014 н.р. – 4 «Золоті колоска», 9 «Срібних колосків», у 2014/2015 н.р. – 5 «Золотих колосків», 7 «Срібних колосків», а у 2015/2016 н.р. – 6 «Золотих колосків», 8 «Срібних колосків».

Салова О.П. – творчий, активний педагог. Постійно працює над підвищенням педагогічної майстерності, багато уваги приділяє самоосвіті. Ольга Павлівна бере активну участь у роботі шкільного, районного методичних об’єднань. Вона була учасником районної виставки-ярмарку педагогічних ідей із роботами «Елементи використання ІКТ при вивченні російської мови у 3 класі» (2014 рік), «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови» (2015 рік), учасником вебінару 8-го Всеукраїнського інтернет-марафону від видавничої групи «Основа» за темою «Компетентнісні завдання з розвитку мовлення в початковій школі» (жовтень 2016 року). ЇЇ стаття «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови як засіб формування мовної компетенції» надрукована на порталі «Учительський журнал on-line» (листопад 2016).

Салова Ольга Павлівна постійно працює над підвищенням своєї професійної компетентності. Вчитель відзначається загальною культурою, високими моральними якостями, порядністю. Користується авторитетом серед педагогічних працівників, батьків, учнів, мешканців міста.

Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови як засіб формування мовної компетенції

(З досвіду роботи вчителя початкових класів Салової О.П.)

План

І. Актуальність досвіду

ІІ. Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовної компетенції учнів на уроках української мови

ІІІ. Висновки

ІV. Глосарій

V. Використана література

І. Актуальність досвіду

Сьогодні традиційна схема «передачі» від учителя до учня «необхідного запасу знань» виглядає до певної міри застарілою, адже суспільству потрібні учні, готові змінюватися і пристосовуватися до нових потреб життя, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися упродовж життя. А це значною мірою залежить не від отриманих знань, умінь і навичок, а від деяких додаткових якостей, для позначення яких використовуються поняття «компетенція» і «компетентність», що найповніше відповідають сучасному розумінню мети освіти.

У вітчизняній педагогіці виокремлюються три види компетентностей, які характеризують результати навчання на засадах компетентнісного підходу: ключові, міжпредметні, предметні.

Формування ключових компетенцій реалізується в освітніх галузях і навчальних предметах. При цьому кожний предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для формування яких має необхідні умови. З огляду на свою специфіку, предмет українська мова спроможний забезпечити формування і розвиток таких ключових компетенцій, як: комунікативна, соціальна; загальнокультурна, уміння вчитись. Серед предметних компетенцій, якими має оволодіти молодший школяр, виокремлено і мовну компетенцію, яка визначається:

- доступним і необхідним обсягом мовних знань;

- здатністю застосовувати мовні засоби у власному мовленні відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови.

Важливим чинником успішного формування предметних і ключових компетенцій і компетентностей молодших школярів є добір учителем найбільш ефективних засобів, методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності.

ІІ. Інтерактивні методи навчання як засіб формування мовної компетенції учнів на уроках української мови

Для формування мовної компетенції на уроках української мови я використовую інтерактивні методи навчання. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це сприяє розвитку світогляду, логічного мислення, зв’язного мовлення учнів; формуванню критичного мислення. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити "відкриття”, формують свої власні ідеї та думки, навчаються співробітництву, відчувають свою успішність.

Використання інтерактивного навчання перетворює традиційний урок в інтерактивний.

Інтерактивний урок (за О.І.Пометуном, Л.В.Пироженко) має такі етапи:

І. Мотивація.

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

ІІІ. Надання необхідної інформації.

ІV. Інтерактивна вправа (центральна частина заняття).

V. Рефлексія (підбиття підсумків), оцінювання результатів уроку.

І. Мотивація має займати не більше 5% уроку. Мета даного етапу – сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Для цього я використовую нескладні інтерактивні методи: «Вилучи зайве», «Роз’єднай слова», «Банани», «Мікрофон».

Метод «Мікрофон»

Українська мова (4 клас) Тема:«Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові».

— Для чого людям потрібна мова?

— Яка мова є державною в Україні?

— Як потрібно ставитись до своєї мови?

ІІ. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (займає не більше 5% часу уроку) – забезпечує розуміння учнями змісту їхньої діяльності: чого вони повинні досягти і чого від них чекає учитель. Для цього називаю тему уроку або прошу учнів прочитати її; якщо формулювання теми містить нові слова або проблемні питання, звертаю на це увагу; пропоную комусь із учнів оголосити очікувані результати за записом, зробленим заздалегідь на дошці; пояснюю, як буду оцінювати їхні знання в кінці уроку. Використовую такі інтерактивні методи: «Дешифрувальник», «Мікрофон».

ІІІ. Надання необхідної інформації займає 10-15% уроку. Мета даного етапу – дати учням необхідну інформацію, щоб потім на її основі виконувати практичні завдання. Використовую такі інтерактивні методи: «Мозковий штурм», «Гронування», «Діаграма Вена», «Інтерв’ю за три кроки».

Метод «Інтерв’ю за три кроки»

Українська мова (4 клас) Тема: «Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові».

- Прочитайте тему уроку ще раз.

- Як ви гадаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці?

а) Об’єдную учнів по 4 чоловіки у групи.

б) Пропоную учасникам кожної групи об’єднатися у пари.

в) Кожний учасник проводить інтерв’ю зі своїм партнером по парті.

г) Учні в парі міняються ролями.

д) Пари знову об’єднуються в групи по 4 чоловіки. Кожен учень розповідає своїй групі, що нового і цікавого він дізнався від свого партнера.

ІV.Інтерактивна вправа (центральна частина заняття) – займає 50% часу на уроці. Мета – практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставлених цілей уроку. Послідовність роботи: інструктування учнів (2-3 хвилини); об’єднання учнів у групи та розподіл ролей (1-2 хвилини); виконання завдання учнями (5-15 хвилин); презентація результатів виконання вправи (3-5 хвилин); рефлексія результатів учнями (5 хвилин). Використовую такі інтерактивні вправи: «Ажурна пилка», «Пошуки людського скарбу», метод «Прес», «Обери позицію».

Метод «Прес» (учні вчаться дискутувати, аргументувати свої думки)

Українська мова (4 клас) Тема: «Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові».

Спочатку робота в групах: учні досліджують походження слів «комп’ютер», «супутник», «майбутній».

Потім застосовую метод «Прес»:

а) Учні висловлюють думку, пояснюють, у чому полягає їхня точка зору «Я вважаю, що…»;

б) Пояснюють причини появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази «… тому що …»;

в) Учні наводять аргументи на підтримку своєї позиції «… наприклад, …»;

г) Узагальнюють свої думки «Отже (тому), я вважаю …»

Учні роблять висновки, про те, що наша мова збагачується новими словами за допомогою запозичення слів з інших мов, розширення відомих слів, за допомогою словотворення.

V. Рефлексія (підбиття підсумків), оцінювання результатів уроку. Мета – згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності. Цей етап складається із 3 стадій: установлення фактів (Що відбулося?), аналіз причин (Чому це відбулося?), планування дій (Що нам робити далі?). Отже, Рефлексія – це не лише підсумок, а й старт ля вивчення нової теми. Використовую такі інтерактивні вправи: «Незакінчені речення», «Інтерв’ю»,

«Від А до Я», тестування.

Метод «Незакінчені речення»

Українська мова (4 клас) Тема: «Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі і нові слова в мові».

Використовуючи уявний мікрофон, формулюю незакінчені речення і пропоную учням закінчити їх.

- Сьогодні на уроці я дізнався…

- Завдяки сьогоднішньому уроку я знаю (я вмію) …

- Цей урок навчив мене …

- Існують такі способи збагачення мови …

- Найцікавішим завданням на сьогоднішньому уроці було …

ІІІ. Висновки

Таким чином, інтерактивні методи є засобом формування мовної компетенції учнів, адже вони відповідають вимогам компетентнісно орієнтованого навчання, оскільки організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, які сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Інтерактивні методи сприяють розвитку здібностей кожної особистості, дають можливість кожній дитині продемонструвати свої навчальні досягнення в конкретних ситуаціях, порівнювати свій рівень розвитку з іншими учасниками навчального процесу.

Однак використання інтерактивних методів у початковій школі потребує від учителя ретельного попереднього їх аналізу на предмет доступності й доцільності застосування в початкових класах, а також прогнозування результатів. Використання інтерактивних методів можливе за умови готовності учнів до виконання тих розумових і практичних дій, які передбачає той чи інший метод. Над формуванням такої готовності педагог повинен працювати заздалегідь.

Кожному методу відповідають ті чи інші прийоми навчання. Крім загальнодидактичних (пояснення, зіставлення, аналіз, узагальнення, систематизація знань тощо), у практиці навчання української мови використовуються предметні прийоми, які визначаються конкретною темою і метою навчального матеріалу. Наприклад, під час вивчення теми «Текст» використовуються такі предметні прийоми: відновлення деформованого тексту, продовження тексту за поданим зачином, побудова різних типів тексту тощо. Цінними є прийоми, що спонукають учнів до активної діяльності, пошуку шляхів вирішення поставлених завдань чи проблем.

Комунікативно спрямоване навчання української мови вимагає урізноманітнення форм організації навчальної діяльності. При цьому перевага надається формам, які створюють таку мовленнєву ситуацію, коли кожний учень має можливість висловитись, виявити себе в комунікативному процесі.

ІV. Глосарій

1. Інтерактивна модель навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність.

2. Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу.

3. Ключова компетентність – спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливості ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів.

4. Ключова компетенція – об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій).

5. Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

6. Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.

7. Компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини.

8. Міжпредметна компетентність – здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей.

9. Предметна компетентність – освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням.

10. Предметна компетенція – сукупність знань, умінь та характеристик рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв’язування навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

V. Використана література

1. Герега Т. Інтерактивні методи на уроках// Завуч.-№7, 2004

2. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету іністрів України від 20.04.2011 № 462

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – Київ,2004.

4. Інтерактивні технології навчання у початкових класах/ Авт.-упор. І. Дівакова. – Тернопіль: Мандрівець, 2008

5. Навчання в дії. Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. Посіб. А.Панченков, О. Пометун – К. А.П.Н.,2003

6. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – Київ, 2002

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. – Київ: А.С.К., 2006

8. Стребна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. – Харків, 2004.

9. Якісний урок у початковій школі: методичні рекомендації молодому вчителю/ С.А. Мельник, О.М. Гезей. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2016

Кiлькiсть переглядiв: 2151

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.